Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LitFin NL BV, IČO 78611423 se sídlem Strevelsweg 700, 700-303, 3083AS Rotterdam, Nizozemsko (dále jen: „LitFin“).
   

 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: V jirchářích 147/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
  email: assistant@litfin.cz
  telefon: +420 728 047 451

   

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
   

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy.
   

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné:
   

  • pro plnění smlouvy;
    

  • pro ochranu životně důležitých zájmů Vás nebo jiné fyzické osoby;
    

  • pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce;
    

  • pro účely oprávněných zájmů spráce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
    

  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
   

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
    

  • plnění právní povinnosti, která se nás jako správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
    

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
    

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k uzavření smlouvy se správcem.
    

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
   

  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při jednání o uzavření smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné uzavření smluvního vztahu se správcem (jméno a adresa, kontakt, datum narození), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
    

  • pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako správce vztahuje (např. vedení účetnictví, plnění daňových povinností apod.);
    

  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit;
    

  • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
    

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů
 

 1. Správce uchovává osobní údaje:
   

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
    

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
    

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 

 1. Při zpracování Vašich osobních údajů využíváme i služby prověřených a smluvně zavázaných externích obchodních partnerů, kteří nám pomáhají zpracovat a chránit Vaše osobní  údaje. Ide o tzv. příjemce a zpracovatele, kteří pro naši společnost vyvíjejí a udržují systémy funkční a bezpečné anebo nám dodávají potřebná softvérová řešení anebo poskytují jiné služby nebo produkty, které jsou potřebné pro část zpracovaní Vašich osobních údajů na výše uvedené účely.
   

 2. Kromě toho jsou Vaše osobní údaje poskytované i:
   

  • soudům , jiným orgánům veřejné správy a jiným orgánům státu, je-li to potřebné pro uplatnění práv správce vůči Vám anebo za účelem splnění zákonní povinnosti správce;
    

  • organům činným v trestním řízení, je li to potřebné na uplatnění práv správce vůči Vám anebo za účelem splnění zákonní povinnosti správce;
    

  • třetím osobám, které budou na základě pověření správce konat v našem jménu při poskytovaní služeb anebo při výkone jiné činnosti související s poskytováním služeb;
    

  • třetím osobám, které se budou podílet na sjednávání příležitostí k uzavření smlouvy se správcem;
    

  • třetím osobám, které budou zajišťovat marketingové služby;
    

  • novým majitelům naši společnosti a právním poradcům při prodeji naši společnosti anebo jiné obdobné transakci.
    

 3. Správce má  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb nebo cloudových služeb, či osoby podílející se na podílející se na sjednávání příležitostí k uzavření smlouvy se správcem, podílející se na zajištění provozu služeb a zajišťující marketingové služby.
   

 4. V tomto případě správce přijme přiměřené záruky na ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 44 a nasl. GDPR.

 

VI.

Vaše práva
 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
   

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
    

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
    

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
    

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR (zejména v případě zpracování pro účely přímého marketingu);
    

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
    

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
    

 2. Dále máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
   

  • Příslušný úřad v ČR:
   Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, (více informací naleznete na stránce www.uoou.cz)

VII.

Dobrovolnost poskytování osobních údajů

 1. V případě, že osobní údaje máme přímo od Vás, jsou poskytnuté osobní údaje smluvním požadavkem, který je nutné uvést do příslušné smlouvy, jste-li jejím účastníkem. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů též požadavkem zákonným, zejména pak z hlediska povinností vyplývajících z daňových, učetních a právních předpisů.
   

 2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí potřebných osobních údajů je neslučitelné se založením příslušného právního vztahu a plněním práv a povinností z něho vyplývajících.

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
   

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
   

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.

Závěrečná ustanovení
 

 1. Odesláním zprávy z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 11. 2020